AVÍS LEGAL

0. OBJECTE
El presentavís legal regula l’ús i utilització del lloc web centreveterinaripoblenou.com, del qualés titular CENTRE VETERINARI POBLE NOU SL (d’araendavant, CENTRE VETERINARI POBLE NOU).
La navegaciópellloc web de CENTRE VETERINARI POBLE NOUli atribueix la condiciód’USUARI del mateix i comporta la sevaacceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicionspublicades en aquestavís legal, advertint que aquestescondicionspodran ser modificadessensenotificacióprèvia per part de CENTRE VETERINARI POBLE NOU, i en aquest cas es procedirà a la sevapublicació i avísamb la màximaantelaciópossible.
Per aixòésrecomanablellegiratentament el seucontingut en cas de desitjaraccedir i ferús de la informació i delsserveisoferts des d’aquestlloc web.
L’usuari a més, s’obliga a fer un úscorrecte del lloc web de conformitatamb les lleis, la bona fe, l’ordrepúblic, els usos del trànsit i el presentAvís Legal, i respondràenfront de CENTRE VETERINARI POBLE NOUo enfront de tercers, de qualssevoldanys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incomplimentd’aquestaobligació.
Qualsevolutilitzaciódiferent a l’autoritzadaestàexpressament prohibida, podentCENTRE VETERINARI POBLE NOUdenegar o retirar l’accés i el seuús en qualsevolmoment.

1. IDENTIFICACIÓ
CENTRE VETERINARI POBLE NOU, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de ComerçElectrònic, l’informa que:
La sevadenominació social és: CENTRE VETERINARI POBLE NOU SL.
• El seunom comercial és: CENTRE VETERINARI POBLE NOU.
• El seu CIF és: B66841487.
• El seudomicilisocial està en:C/ IgnasiIglésias, 26-28 – 08720 Vilafranca del penedès – Barcelona (Espanya).
• Està inscrita en el Registre Mercantil de BARCELONA  T 45573 , F 60, S 8, H B 492299.

2. COMUNICACIONS
Per a comunicar-se ambnosaltres, posem a la sevadisposiciódiferentsmitjans de contacte que detallem a continuació:
Tel: 938172058.
Email: info@centreveterinaripoblenou.com.
Totes les notificacions i comunicacions entre elsusuaris i CENTRE VETERINARI POBLE NOUes consideraran eficaces, ambcaràcter general, quan es realitzin a través de qualsevolmitjàdelsdetallatsanteriorment.

3. CONDICIONS DE ACCÉS I UTILITZACIÓ
El lloc web i elsseusserveissónd’accéslliure i gratuït. No obstantaixò, CENTRE VETERINARI POBLE NOUpot condicionar la utilitzaciód’algunsdelsserveisoferts en el seu web al previemplenament del corresponentformulari.
L’usuarigaranteixl’autenticitat i actualitat de totes aquellesdades que comuniqui a CENTRE VETERINARI POBLE NOUi seràl’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.
L’usuari es comprometexpressament a fer un úsadequatdelscontinguts i serveis de CENTRE VETERINARI POBLE NOUi a no emprar-los per a, entre altres:
a) Difondrecontingutsdelictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordrepúblic.
b) Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzaractuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en elsdocumentselectrònics, dades o sistemesfísics i lògics de CENTRE VETERINARI POBLE NOUo de terceres persones; aixícomobstaculitzarl’accésd’altresusuaris al lloc web i alsseusserveismitjançant el consummassiudels recursos informàtics a través delsqualsCENTRE VETERINARI POBLE NOUpresta elsseusserveis.
c) Intentar accediralscomptes de correuelectrònicd’altresusuaris o a àreesrestringidesdelssistemesinformàtics de CENTRE VETERINARI POBLE NOUo de tercers i, si escau, extreureinformació.
d) Vulnerar elsdrets de propietatintel•lectual o industrial, aixícom violar la confidencialitat de la informació de CENTRE VETERINARI POBLE NOUo de tercers.
e) Suplantar la identitat de qualsevolaltreusuari.
f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a la disposició de, o qualsevolaltra forma de comunicació pública, transformar o modificar elscontinguts, tret que es comptiambl’autorització del titular delscorresponentsdrets o aixòresultilegalmentpermès.
g) Recaptardadesambfinalitatpublicitària i de remetrepublicitat de qualsevolclasse i comunicacionsambfinalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que mediï la sevaprèviasol•licitud o consentiment.
Totselscontinguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, aixícom el seudissenygràfic i codisfont, constitueixen una obra la propietat de la qualpertany a CENTRE VETERINARI POBLE NOU, sense que puguinentendre’scedits a l’usuaricapdelsdretsd’explotació sobre elsmateixosmésenllà de l’estrictamentnecessari per al correcteús de la web.
En definitiva, elsusuaris que accedeixin a aquestlloc web poden visualitzarelscontinguts i efectuar, si escau, còpiesprivadesautoritzadessempre que elselementsreproduïts no siguinceditsposteriorment a tercers, ni s’instal•lin a servidorsconnectats a xarxes, ni siguinobjecte de cap mena d’explotació.
Aixímateix, totes les marques, nomscomercials o signes distintius de qualsevolclasse que apareixen en el lloc web sónpropietat de CENTRE VETERINARI POBLE NOU, sense que puguientendre’s que l’ús o accés al mateixatribueixi a l’usuaridretalgun sobre aquests.
La distribució, modificació, cessió o comunicació pública delscontinguts i qualsevolaltreacte que no hagiestatexpressamentautoritzatpel titular delsdretsd’explotació queden prohibits.
L’establimentd’un hiperenlace no implica en cap cas l’existència de relacions entre CENTRE VETERINARI POBLE NOUi el propietari del lloc web en la quals’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de CENTRE VETERINARI POBLE NOUdelsseuscontinguts o serveis.
CENTRE VETERINARI POBLE NOUno es responsabilitza de l’ús que cada usuari li donialsmaterialsposats a disposició en aquestlloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d’aquests.
3.1 EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ
El contingut del presentlloc web és de caràcter general i té una finalitatmerament informativa, sense que es garanteixiplenamentl’accés a totselscontinguts, ni la sevaexhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la sevaidoneïtat o utilitat per a un objectiuespecífic.CENTRE VETERINARI POBLE NOUexclou, finsonpermetl’ordenamentjurídic, qualsevolresponsabilitatpelsdanys i perjudicis de tota naturalesaderivats de:
a) La impossibilitatd’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitatdelscontinguts, aixícoml’existència de vicis i defectes de tota classedelscontingutstransmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, alsqualss’hagiaccedit a través del lloc web o delsserveis que s’ofereixen.
b) La presència de virus o d’altreselements en elscontinguts que puguinproduiralteracions en elssistemesinformàtics, documentselectrònics o dadesdelsusuaris.
c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordrepúblic, els usos del trànsit i el presentavís legal com a conseqüència de l’úsincorrecte del lloc web. En particular, i a manera ejemplificativo, CENTRE VETERINARI POBLE NOUno es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerindrets de propietatintel•lectual i industrial, secretsempresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpiaimatge, aixícom la normativa en matèria de competènciadeslleial i publicitatil•lícita.
Aixímateix, CENTRE VETERINARI POBLE NOUdeclina qualsevolresponsabilitat respecte a la informació que es trobiforad’aquesta web i no sigui gestionada directamentpelnostrewebmaster. La funciódels links que apareixen en aquesta web ésexclusivament la d’informarl’usuari sobre l’existènciad’altresfonts susceptibles d’ampliarelscontinguts que ofereixaquestlloc web. CENTRE VETERINARI POBLE NOUno garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitatdelsllocsenllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampocserà responsable del resultatobtingut. CENTRE VETERINARI POBLE NOUno es responsabilitza de l’establiment de hipervínculos per part de tercers.
3.2 PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL•LÍCIT
En el cas que qualsevolusuari o un tercer consideri que existeixenfets o circumstàncies que revelin el caràcteril•lícit de la utilització de qualsevolcontingut i/o de la realització de qualsevolactivitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, hauràd’enviar una notificació a CENTRE VETERINARI POBLE NOUidentificant-se degudament i especificant les suposadesinfraccions.
3.3 PUBLICACIONS
La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicionsgenerals i actes que hagin de ser publicatsformalmentalsdiarisoficials de les administracionspúbliques, que constitueixenl’únicinstrument que dóna fe de la sevaautenticitat i contingut. La informació disponible en aquestlloc web ha d’entendre’scom una guiasensepropòsit de validesa legal.

4. POLÍTICA DE COOKIES
Quèsón les cookies?
Una cookie és un fitxer que es descarrega en elseuordinador en accedir a determinadespàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre hàbits de navegaciód’unusuari o del seuequip i, depenent de la informació que continguin i de la forma que utilitzi el seuequip, poden utilitzar-se per a reconèixer a l’usuari.
Per a quèutilitza les cookies aquestapàgina web i quinssón?
Aquestapàgina web utilitza les cookies per a una sèrie de finalitats, incloses:
• Anàlisiestadístic: Les cookies estadístiquesajudenelspropietaris de pàgines web a comprendrecominteractuenelsvisitantsamb les pàgines web reunint i proporcionantinformaciócomquantificar el nombre d’usuaris i aixírealitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan elsusuaris del servei.
• Tècnica o necessària: Les cookies necessàriesajuden a fer una pàgina web utilitzableactivantfuncionsbàsiquescom la navegació en la pàgina i l’accés a àrees segures de la pàgina web. Permeten per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, accedir a partsd’accésrestringit, utilitzarelements de seguretat, emmagatzemarcontinguts per a poder difondre vídeos o compartir continguts a través de xarxessocials. La pàgina web no pot funcionar adequadamentsenseaquestes cookies.
• Publicitària: Sónaquelles que permeten la gestió, de la forma méseficaçpossible. Emmagatzemeninformació continuada delsseushàbits de navegació (visites repetides a un llocconcret, interaccions, paraulesclau, producció de continguts en línia, etc.) el que permetdesenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat en funciód’aquest.
• Personalització o preferència: Sónaquelles que permeten a l’usuariaccedir al serveiambalgunescaracterístiques de caràcter general predefinides en funciód’unasèrie de criteris en el terminal de l’usuaricom per exemple serien l’aspecte que té, com el seu idioma preferit o la regió en la qualvostè es troba.

El detall de les cookies utilitzades en aquestapàgina web és el següent:

Cookies Nom Tipus Propòsit Mésinformació
_1P_JAR Analitica y publicitaria Google De tercers Recollirinformació sobre la navegaciódelsusuarispelllocamb la finalitat de conèixerl’origen de les visites i altresdadessimilars a nivellestadístic. També realitza el seguiment de l’usuari per a proporcionar anuncispersonalitzats. Centre de privacidtat de Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es
__cookielawinfo-checkbox-non-necessary Técnica centreveterinaripoblenou.com Pròpia Determina si el visitant a acceptat la casella de consentiment de les cookies. En la pròpiapàgina web.
_viewed_cookie_policy Técnica centreveterinaripoblenou.com Pròpia Mostral’avís de la política de cookies. En la pròpiapàgina web.
_CONSENT Publicitaria Google De tercers Seguiment per a personalitzaciód’anuncis. Centre de privacitat de Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es
_NID Personalización y publicitaria Google Pròpia Identificador única que utilitzen les aplicacions de Google per a emmagatzemar les preferènciesd’informació de l’usuari. També realitza el seguiment de l’usuari per a proporcionar anuncispersonalitzats. Centre de privacitat de Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

Nota: Les cookies de tipus ‘Pròpies’ sónutilitzadesnoméspelpropietarid’aquesta web i les cookies ‘De tercers’ sónutilitzades, pel prestador del servei que estàdetallat en el quadre anterior.
Compuc desactivar o eliminar aquestes cookies?
Potvostèpermetre, bloquejar o eliminar les cookies instal•lades en el seuequipmitjançant la configuració de les opcions del navegador instal•lat en el seuordinador:
Firefox
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Safari
http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Altresnavegadors
Consulti la documentació del navegador que tinguiinstal•lat.
Complementd’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics
Si desitjarebutjar les cookies analítiques de Google Analytics en totselsnavegadors, de manera que no s’enviïinformacióseva a Google Analytics, potdescarregar un complement que realitzaaquestafunció des d’aquestenllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

5. LEGISLACIÓ APLICABLE
Les condicionspresents es regiran per la legislacióespanyolavigent.
La llenguautilitzadaserà el Castellà.

6. POLITICA DE PRIVACITAT
Quiés el responsable del tractament de les sevesdades?
Entitat:CENTRE VETERINARI POBLE NOU SL
NIF:B66841487.
Adreça postal:C/ IgnasiIglésias, 26-28 – 08720Vilafranca del penedès – BARCELONA (ESPANYA).
Correuelectrònic:info@centreveterinaripoblenou.com.
Telèfon:938172058.
Quinssónelsseusdretsquanens facilita les sevesdades?
Qualsevol persona té dret a obtenirconfirmació sobre si en CENTRE VETERINARI POBLE NOU SLestemtractant, o no, dadespersonals que elsconcerneixin.
Les persones interessadestenendret a accedir a les sevesdadespersonals, aixícom a sol•licitar la rectificació de les dadesinexactes o, si escau, sol•licitar la sevasupressióquan, entre altresmotius, les dades ja no siguinnecessaris per a les finalitats que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les sevesdades.
En determinadescircumstàncies, elsinteressatspodransol•licitar la limitació del tractament de les sevesdades, i en aquest cas únicamentelsconservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinadescircumstàncies i per motiusrelacionatsamb la sevasituació particular, elsinteressatspodranoposar-se al tractament de les sevesdades. En aquest cas, CENTRE VETERINARI POBLE NOU SLdeixarà de tractar les dades, excepte per motiuslegítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possiblesreclamacions.
Podràexercitarmaterialmentelsseusdrets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament
Quan es realitzil’enviament de comunicacionscomercialsutilitzantcom a base jurídica l’interèslegítim del responsable, l’interessatpodràoposar-se al tractament de les sevesdadesambaquesta fi.
El consentimentatorgatés per a totes les finalitatsindicades la base legal de les qualsés el consentiment de l’interessat. Té dret a retirar aquestconsentiment en qualsevolmoment, sense que aixòafecti la licitud del tractamentbasat en el consentimentprevi a la seva retirada.
En cas que sentivulneratselsseusdretspel que concerneix la protecció de les sevesdadespersonals, especialmentquan no hagiobtingutsatisfacció en l’exercicidelsseusdrets, pot presentar una reclamaciódavantl’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dadescompetent a través del seulloc web: www.aepd.es.

6.1. Tractament de les dadespersonals de potencialsclients i contactes via web
Amb quina finalitattractem les sevesdadespersonals?
A CENTRE VETERINARI POBLE NOU SLtractem la informació que ens faciliten les persones interessadesamb la finalitatd’atendre la sevasol•licitud i enviar-li comunicacionscomercials, aixícomelsnostresbutlletins.
Per quanttempsconservarem les sevesdades?
Les dades es conservaran mentrel’interessat no sol•liciti la sevasupressió.
Quina és la legitimació per al tractament de les sevesdades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les sevesdades:
• Execuciód’un contracte: Prestaciódelsserveissol•licitats
• Consentiment de l’interessat: Atendre la sevasol•licitud i enviar-li comunicacionscomercials, aixícomelsnostresbutlletins.
A quinsdestinataris es comunicaran les sevesdades?
No se cedirandades a tercers, excepteobligació legal.
Transferències de dades a tercerspaïsos.
Estanprevistes les següentstransferències de dades a tercerspaïsos:
• Mailchimp, amb la finalitatd’enviament de comunicacionscomercialsi newsletters. La garantia per a aquestatransferèncias’haestablert a través de: Existènciad’unadecisiód’adequació de la Comissió.Pot consultar informacióaddicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

6.2 Tractament de les dadespersonalsdels contactes de correuelectrònic
Amb quina finalitattractem les sevesdadespersonals?
A CENTRE VETERINARI POBLE NOU SLtractem la informació que ens faciliten les persones interessadesamb la finalitat de prestar-li elsserveis que ens ha sol•licitat, atendre les sevessol•licitudsd’informació i enviar-li comunicacionscomercials.En el cas que no faciliti les sevesdadespersonals, no podremcompliramb les funcionalitatsdescritesanteriorment.
No es prendrandecisionsautomatitzades sobre la base de les dadesproporcionades.
Per quanttempsconservarem les sevesdades?
Les dades es conservaran mentrel’interessat no sol•liciti la sevasupressió.
Quina és la legitimació per al tractament de les sevesdades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les sevesdades:
• Execució de contracte: Prestacióelsserveissol•licitats.
• Interèslegítim del responsable: Enviament de comunicacionscomercials sobre elsnostresserveis i/o productes.
• Consentiment de l’Interessat: Enviament de comunicacionscomercials sobre elsnostresserveis i/o productessobre la base de l’interèsdemostrat.
A quinsdestinataris es comunicaran les sevesdades?
No se cedirandades a tercers, excepteobligació legal.
Transferències de dades a tercerspaïsos.
No estanprevistestransferències de dades a tercerspaïsos.